Personuppgifts­policy

Mild Media AB

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.mild.se (”Webbplatsen”).

Mild kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Mild kommer inte, om det inte krävs enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Mild kan komma att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, företag, e-post och telefonnummer för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på Webbplatsen eller i samband med ett avtal mellan Mild och dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare.
 • Ditt namn samt kontaktuppgifter om du kontaktar Mild i egenskap av företrädare för din arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Om du kontaktar Mild, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Mild igen.

Laglighet i behandlingen

Mild kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Rättslig grund för behandling samt ändamål med behandlingen

Mild behandlar dina personuppgifter för att besvara eventuella förfrågningar från dig (GDPR art 6.1 f). 

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Mild, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Milds åtaganden enligt det aktuella avtalet (GDPR art 6.1b).

Mild kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Mild är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (GDPR art 6.1c).

Mild kan vidare komma att behandla dina personuppgifter, främst e-post och telefon, för att skicka information eller marknadsföring rörande Milds verksamhet, enligt en intresseavvägning som genomförts enligt dataskyddsförordningen 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Personuppgiftsbiträde

Mild låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system.

Mild låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från Mild.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies

Mild använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Mild säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Mild använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till

personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt som anges i lag,
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.imy.se.

För att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer vi att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Mild förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Webbplatsen.

Kontaktinformation

Mild Media AB
556810-1629
Stigbergsliden 7, 414 63 Göteborg
010 - 550 81 00
info@mild.se